Home > Shop > Nieuw > BAM! Desinfectie Natriumhypochloriet 14% – 5 liter

BAM! Desinfectie Natriumhypochloriet 14% – 5 liter

BAM! Desinfectie Natriumhypochloriet 14% – 5 liter

BAM! Desinfectie Natriumhypochloriet 14% – 5 liter

BAM5

49.95

114 op voorraad

Levertijd : 8 dagen

Categorie: .
Merken: .

BAM! Desinfectie Natriumhypochloriet 14% – 5 liter specificaties

Beschrijving

P273 – voorkom lozing in het milieu
P280 – beschermende handschoenen, gelaatsbescherming, oogbescherming, beschermende kleding dragen.
P310+P330+P331 – NA INSLIKKEN de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P304+P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
P310 – Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P303+P361+P353 – Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uitrekken- huis met water afspoelen/afdouchen

 

Het is verstandig vooraf een test op te zetten op een minder zichtbare plaats om te zien of het oppervlak niet aangetast of beschadigd. Geschikt desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken, apparatuur, bokszakken, stootkussens, sportvloeren, halters, fitnessapparatuur en leidingsystemen. Op basis van natriumhypochloriet